Προγράμματα


Cygnet για Εκπαίδευση Επαγγελματιών (Cygnet For Practitioners – CFP)


Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επωφελούνταν επαγγελματίες που εμπλέκονται με άτομα με αυτισμό είτε άμεσα είτε έμμεσα σε σχολικές μονάδες, κέντρα ειδικής αγωγής, νοσοκομεία, παιδοψυχιατρικά τμήματα, κατασκηνώσεις κ.α.


Πιστοποίηση Επαγγελματιών στο Πρόγραμμα Cygnet για γονείς ατόμων με αυτισμό: Εφηβεία, Σεξουαλική Ευεξία και Σχέσεις
(Cygnet for Parents: Puberty, Sexual Wellbeing and Relationships – PSR)


Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σεξουαλικότητας ατόμων με αυτισμό. Μπορούν να συμμετέχουν μόνο πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της μεθόδου Cygnet.